Latest JGR-Oceans pubs

- Lixin Qu, Robert D. Hetland

Journal of Geophysical Research: Oceans, Volume 0, Issue ja, -Not available-. [...]

- Xiaoyue Hu, Janet Sprintall, Dongliang Yuan, Benoît Tranchant, Philippe Gaspar, Ariane Koch‐Larrouy, Guillaume Reffray, Xiang Li, Zheng Wang, Yao Li, Dwiyoga Nugroho, Corry Corvianawatie, Dewi Surinati

Journal of Geophysical Research: Oceans, Volume 0, Issue ja, -Not available-. [...]

- Xing Zhai, Jian‐Long Li, Hong‐Hai Zhang, Dan‐Dan Tan, Gui‐Peng Yang

Journal of Geophysical Research: Oceans, EarlyView. [...]